Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych powstało w listopadzie 2011 roku.  Stworzenie tego Centrum jest wynikiem dostrzeżenia  potrzeby wsparcia jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędów centralnych w zakresie monitorowania zmian zachodzących w polskich gminach, powiatach, podregionach i województwach.

Zespołem ekspertów kieruje prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska – pomysłodawczyni i współautorka ogólnopolskich regionalnych raportów atrakcyjności inwestycyjnej regionów, powiatów i  gmin, twórca uznanego w nauce i praktyce gospodarczej kompleksowego podejścia do oceny atrakcyjności inwestycyjnej regionów.

Z uwagi na duże doświadczenie badawcze międzyuczelnianego zespołu naukowców pracującego pod kierunkiem prof. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej stale są rozwijane metody monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego i  atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów. Ma to istotne  znaczenie  dla inwestorów krajowych  i zagranicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Metody opracowane przez ekspertów Centrum pozwalają na określenie mocnych  i słabych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, ich potencjału inwestycyjnego oraz  zdolności  do konkurowania na rynku krajowych i międzynarodowych inwestycji.

Zapraszamy do odwiedzenia  naszych stron www i podjęcia  współpracy.