Zespół

dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, prof. nadzw. SGH

Profesor Szkoły Głównej Handlowej. Wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa (d. IFGN) Szkoły Głównej Handlowej od 1999 roku. Specjalizuje się w badaniach regionalnych i mikroekonomicznych. Współpracuje ściśle z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Członek Rady Naukowej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

 • Więcej informacji

  Zainteresowania zawodowe

  • lokalizacja przedsiębiorstw
  • źródła sukcesu i zagrożeń MSP
  • rewitalizacja europejskich i polskich regionów
  • rynek pracy w UE ze szczególnym uwzględnieniem Polski
  • europejska polityka edukacyjna
  • rolnictwo UE
  • e-badania regionalne

  Wybrane publikacje

  1. H. Godlewska-Majkowska, Regionalny układ gospodarki, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Zarys geograficzno-ekonomiczny, (praca zbiorowa pod red. Ireny Fierli) PWE, Warszawa 2011.

  2. H. Godlewska-Majkowska, Rolnictwo i rybołówstwo, [w:] Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, red. I. Fierla, PWE, Warszawa 2011, str. 154-186.

  3. H. Godlewska-Majkowska, Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów w obliczu kryzysu, [w:] Oblicza kryzysu a polskie regiony, red. Z. Strzelecki i P. Legutko-Kobus, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, str. 25-42.

  4. Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, praca zespołowa pod redakcją H. Godlewskiej-Majkowskiej, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.

  5. H. Godlewska-Majkowska, I. Lichniak, Międzynarodowe centra usług w Polsce, [w:] Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, str. 148-162.

  6. H. Godlewska-Majkowska, Zróżnicowanie przestrzenne tworzenia gospodarki usług w Polsce, [w:] Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 235-254.

  7. Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę? praca zespołowa pod red. H. Godlewskiej-Majkowskiej,Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009;

  8. Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych, praca zespołowa pod red. H. Godlewskiej-Majkowskiej, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009;

  9. Wpływ lokalizacji na konkurencyjność przedsiębiorstwa, [w:] Nauka o przedsiębiorstwie, praca zespołowa pod red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 379-396;

  10. Produkcja rolna, [w:] Geografia ekonomiczna, praca zespołowa pod red. K. Kucińskiego, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 227- 261;

  11. Produkcja przemysłowa, [w:] Geografia ekonomiczna, praca zespołowa pod red. K. Kucińskiego, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 262- 295;

  12. Lokalizacja jako uwarunkowanie strategii przedsiębiorstwa, [w:] Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, praca zespołowa pod red.K. Kucińskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s.79-104;

  13. H. Godlewska-Majkowska, M. Poniatowska-Jaksch, Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski dla inwestycji w turystykę, praca zespołowa pod red. W. Delugi, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009, s. 45-64.

  14. Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar, praca zespołowa pod redakcją H. Godlewskiej-Majkowskiej, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008;

  15. Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów – założenia i wyniki badań, w: Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów, praca zespołowa pod red. W. Szczęsnego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2008;

  16. Proces rewitalizacji starych okręgów przemysłowych, w: Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji dezindustrializacji, praca zespołowa pod redakcją W. Morawskiego i A. Zawistowskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 143-160;

  17. Regionalne uwarunkowania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, praca zespołowa pod redakcją A. Sosnowskiej i S. Łobejko, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2008;

  18. Atrakcyjność inwestycyjna regionów w usługach, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 1;

  19. Województwo mazowieckie na mapie atrakcyjności inwestycyjnej Polski, MAZOWSZE Studia Regionalne, Warszawa 2008, nr 1;

  20. Atrakcyjność inwestycyjna województwa pomorskiego na tle regionów Polski – cz. I. For Investment. Magazyn Gospodarczy Województwa Pomorskiego, 2008;

  21. Wspieranie przedsiębiorstw. Pomoc publiczna aspekty regionalne, w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne. Red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.

  Publikacje elektroniczne z dostępem zdalnym (WWW)

  • Rynek pracy dla wybranych sektorów gospodarki w województwie śląskim w 2008 roku i jego zmiany w latach 2005-2007, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, http://www.paiz.gov.pl
  • Rynek pracy dla wybranych sektorów gospodarki w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 roku i jego zmiany w latach 2005-2007 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych http://www.paiz.gov.pl
  • Rynek pracy dla wybranych sektorów gospodarki w województwie wielkopolskim w 2008 roku i jego zmiany w latach 2005-2007; Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych; http://www.paiz.gov.pl

dr hab. Halina Kałuża prof. nadzw. UPH

Profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, kierownik Zakładu Ekonomiki Rolnictwa i Agrobiznesu. Zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki przedsiębiorczości, zwłaszcza na obszarach wiejskich i środków pomocowych Unii Europejskiej dla polskiej wsi . Prowadzone badania identyfikują nowe procesy i zjawiska na obszarach wiejskich, głównie tzw. ściany wschodniej. W swoich badaniach ocenia współczesne procesy i tendencje przemian na obszarach wiejskich. Wyrazem tego były liczne publikacje oraz referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 • Więcej informacji

  Wybrane publikacje
  1. Kałuża H.,Świniarska H.,2010: Bariery rozwoju maych firm w powiecie siedleckim.Roczniki Naukowe SERiA T.XII Z.3,s.174-177.

  2. Kałuża H., 2009: „Obszary problemowe w polityce regionalnej UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013”. Zeszyty Naukowe SGGW, nr.1(50),s.119-128

  3. Kałuża H., 2008: „Wybrane działania samorządu w zakresie kształtowania lokalnego kapitału ludzkiego i społecznego“ – Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 8. „Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich“. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2008. s107-112.

  4. Kałuża H., 2008: „Determinanty rozwoju gospodarki typu usługowego na obszarach wiejskich“ – Zeszty Naukowe Nr 501. Ekonomiczne Problemy Usług nr 22. Ekonomiczne i Organizacyjne Instrumenty Wspierania Rozwoju Lokalnego i Regionalnego. Rozwój, innowacyjność, infrastruktura. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Sczecińskiego. Szczecin 2008. s.74-81.

  5. Kałuża H. 2008: Uwarunkowania poziomu innowacyjności regionów oraz sektora MSP w Polsce [w:] Atrakcyjność inwestycyjna regionów.Wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ,Warszawa,s.63-84.

  6. Kałuża H., Zaremba W., 2008: „Assessment of an impact of competitive firms on economic activity on the local and regional market“ – Annals, of The Polish Associaton of Agricultural and Agribusiness Economists. Vol.X, No.5. Editorial office: WIEŚ JUTRA Sp.z o. o. s. 65-70.

  7. Kałuża H., Zaremba W., 2007: Determinanty i kierunki rozwoju pozarolniczych źródeł dochodu gospodarstw w gminach wiejskich powiatu garwolińskiego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 521, PAN Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 125-137.

  8. Kałuża H., Zaremba W., 2007: The role of small and medium-sizes enterprises in the development of neglected regions, 3-d International Scientific Conference, Perspectives of economics of Kaliningrad region and EU development, “Sceintific printed works of the conference”, Kaliningrad 2007, s. 36-42.

  9. Kałuża H., Zaremba W., 2007: Impact of the level of social and economic development of a region on the society activeness. Rural Development 2007, Proceedings, Volume 3, Book 2, Akademija Kaunas region Lithuania. s.

  10. Kałuża H., Zaremba W., 2007: Uwarunkowania poziomu innowacyjności regionów w Polsce. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 471, Ekonomiczne problemy usług na 11, Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego tom II, s.39-47.

  11. Kałuża H., 2006: Structure of economic subjects and enterprise in subregions of Mazowia voivodship. Management theory and studies for rural business and infrastructure development, Estonian University of Life Sciences, 223, s. 131-138.

  12. Kałuża H., Grużewska A., 2006: Aktywizacja gospodarcza wybranych podregionów województwa mazowieckiego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Polska Akademia Nauk, zeszyt 514, s. 169-177.

  13. Kałuża H., 2005: Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie powiatu łosickiego należącego do tzw. „ściany wschodniej”. [w:]Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, red. Kłodziński M., Dzun W. Wyd. IRWiR PAN, AR Szczecin,Wdz. Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, s. 272-278.

  14. Kałuża H., Plichta M., 2005: Absorpcja środków Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą rozwoju regionu tzw. ściany wschodniej.[w:] Pozycja społeczno-zawodowa rolników indywidualnych po wejściu do Unii Europejskiej, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XLIII, Seria B Nr 57, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, s. 251-258.

  15. Kałuża H., 2005: Instrumenty kreowania przedsiębiorczości lokalnej stosowane przez władze samorządowe w gminach problemowych tzw. ściany wschodniej. [w:] Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. red. D. Niezgoda. Wyd. AR Lublin, s. 263-269

  16. Kałuża H., Grużewska A., 2006: Analiza działalności gospodarczej w gminach powiatu siedleckiego. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VIII, z. 4, s. 146-149.

dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. nadzw. SGH

Profesor Szkoły Głównej Handlowej. Od 2011 r. kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego, w latach 2009-2011 kierownik Katedry Biznesu Międzynarodowego SGH. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstwa i wynikających z tego tytułu implikacji społeczno-ekonomicznych i przestrzennych.

 • Więcej informacji

  Zainteresowania zawodowe:

  • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
  • Modele wejścia na rynki zagraniczne
  • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
  • Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw
  • Konkurencyjność regionów

  Wybrane publikacje
  1. Zewnętrzne uwarunkowania modeli biznesu, (w:) Modele biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. M.Duczkowska-Piasecka, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2012.
  2. Modele biznesu w epoce network economy, (w:) Modele biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. M.Duczkowska-Piasecka, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2012.
  3. Lokalne powiązania korporacji transnarodowych, (w:) Glokalizacja, red. K.Kuciński, Difin, Warszawa 20011.
  4. Kraje WNP jako specyficzne miejsce ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw, (w:) Eksport polskich przedsiębiorstw na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw – szanse i bariery, red. M. Poniatowska-Jaksch, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
  5. Światowe trendy offshoringu usług, (w:) Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, seria wyd. Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa SGH, Warszawa 2010, s. 47-80 (współautor 50%)..
  6. Znaczenie przepływów kapitału technologicznie intensywnego, (w:) Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I.Lichniak, seria wyd. Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa SGH, warszawa 2010.
  7. Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, seria wyd. „Przedsiębiorstwo współczesne” SGH, Warszawa 2009.
  8. Człowiek, (w:) Geografia ekonomiczna, red. K.Kuciński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
  9. Instytucje, (w:) Geografia ekonomiczna, red. K.Kuciński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
  10. Przedsiębiorstwo a otoczenie w warunkach globalizacji, (w:) Strategie przedsiębiorstw wobec zrównoważonego rozwoju, red. K. Kuciński, „Przedsiębiorstwo współczesne”, SGH, Warszawa 2009.
  11. Motywy i konsekwencje wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju przez korporacje transnarodowe, (w:) Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. A.Herman, K. Poznańska, SGH, Warszawa 2008.
  12. Przemysłowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne źródłem konkurencyjności regionu, „Monografie i Opracowania” SGH, Warszawa 2006, nr 544.

dr hab. Maria Aluchna prof. nadzw. SGH

 • Więcej informacji
  Wykształcenie
  VII.2008 uniwersytet letni “A changing Europe” organizowany na Forschungsstelle Osteuropa, Bremen finansowany przez Volkswagen Foundation
  VII.2006 uniwersytet letni “A changing Europe” organizowany przez Forschungsstelle Osteuropa, Bremen na Freie Universität Berlin finansowany przez Volkswagen Foundation
  IV. 2005 stypendium Soros Foundation na udział w seminarium „Legal studies: Harmonizing effects of globalization” organizowanym na Central European University, Budapeszt
  VIII.2004 udział w seminarium „Soziale Marktwirtschaft” zorganizowanym przez Ludwig Erhard Stiftung i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Gesamteuropäisches Studienwerk, Vlotho
  VI.2004 obrona pracy doktorskiej w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, tytuł rozprawy „Mechanizmy nadzorcze wykorzystywane w polskich spółkach akcyjnych”
  IX.2002-V.2003 stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na pobyt naukowy na Columbia University, School of Law w Nowym Jorku
  XI.2001-I.2002 stypendium Deutscher Akademischer Austauchdienst na pobyt badawczy w Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehle na Universität Passau
  VII.2000 stypendium austriackiego Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur na udział w programie International Summer University na Wirtschaftsuniversitat Wien
  II.-VI. 2000 Pedagogiczne Studia Podyplomowe w Centrum Pedagogicznym SGH
  X.-XI. 1999 staż w Japonii, w Tokyo Kenshu Center, zorganizowany przez Association
  for Overseas Technical Scholarship na temat „Revitalization of East and
  Central European Companies”
  IV. 1998 obrona pracy magisterskiej w SGH na temat „Roli kadry kierowniczej w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa”
  1997-1998 specjalność „Studia Europejskie” prowadzone przez Instytut Handlu
  Zagranicznego i Studiów Europejskich Kolegium Gospodarki Światowej SGH
  1996-1998 członek-założyciel Studenckiego Koła Naukowego Organizacji i Zarządzania
  1993-1998 studia w Szkole Głównej Handlowej (Zarządzanie i Marketing)

  Doświadczenie akademickie

  2006-2009 współpraca z redakcją „Nasz Rynek Kapitałowy”
  od 2005 współpraca z redakcjami „Przegląd Corporate Governance” oraz e-mentor
  od XII. 2004-obecnie adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej
  kursy w ramach ścieżki CEMS (od 2004)
  opiekun akademicki grup studentów na Case Competition (od 2006)
  wykładowca Summer University Warsaw (od 2004)
  od XI. 1998-XI.2004 asystent w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej, współpracownik Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania

  Doświadczenie zawodowe

  2008 redaktor naczelny serwisu Giełdy Papierów Wartościowych poświeconemu nadzorowi korporacyjnemu www.corp-gov.gpw.pl
  2007-2008 wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Kopalni Soli „Wieliczka”
  2007-2008 sekretarz Rady Fundacji „Fundusz Współpracy”
  1997-1998 specjalista, Departament Zarządzania Usługami Sieciowymi w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A.
  1997 specjalista, Dział Jakości, SPEDPOL sp. z o.o.
  1999-obecnie działalność szkoleniowa i doradcza

  Badania naukowe

  V.2008-obecnie udział w badaniach „Rozwój instytucji niezależnego członka rady nadzorczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych, nr NN 115 128134 (współpraca z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową)
  III-X.2008 udział w badaniach statutowych „Społeczności sieciowe w biznesie. Biznes w społecznościach sieciowych”
  III-X.2008 badania własne na temat „Międzynarodowa analiza porównawcza grup kapitałowych – badania literaturowe”
  III-X. 2007 badania własne na temat „Tworzenie, funkcjonowanie i efektywność grup kapitałowych”
  III-IX.2006 badania własne na temat „Struktura własności polski spółek giełdowych”
  III-IX.2006 udział w badaniach statutowych „Kryzysy organizacyjne”
  XII.2005-II.2006 udział w badaniach „Pierwsza rynkowa wycena struktury nadzoru spółki w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych, nr 1H02D01229 (współpraca z dr Izabelą Koładkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego)
  od V.2005 udział w badaniach statutowych na temat„Strategii zarządzania uwagą w gospodarce” w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych
  III.2005-X.2005 badania własne na temat debiutów giełdowych
  III.2005-X.2005 udział w badaniach statutowych Katedry Teorii Zarządzania na temat Attention Economy
  III.2004-XI.2004 udział w badaniach statutowych na temat wpływu zarządzania na wahania wartości rynkowej spółek
  III.2004-XI.2004 badania własne na temat ochrony interesów udziałowców w Polsce, studia przypadków
  III.2003-XI.2003 badania własne na temat prawnych uwarunkowań nadzoru korporacyjnego
  III.2003-XI.2003 udział w badaniach statutowych na temat struktur rad nadzorczych spółek akcyjnych
  V.2002-V.2003 stypendium na projekt badawczy „Corporate governance” pod kierownictwem prof. Kathariny Pistor, Columbia University, School of Law w Nowym Jorku
  III.2002-XI.2002 badania własne na temat wybranych mechanizmów nadzorczych
  11.2001-01.2002 stypendium na projekt badawczy “Zmiany w niemieckim systemie nadzoru korporacyjnego” pod kierownictwem profesora Rolf Bühnera, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehle na Universität Passau (Deutsche Akademiker Austauschdienst)
  III.2001-XI.2001 badania własne na temat zmian w Kodeksie spółek handlowych i ich wpływu na system nadzoru korporacyjnego w Polsce
  III.2001-XI.2001 badania własne na temat teorii własności i teorii agencji jako teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego
  III.2000-XI.2001 udział w badaniach statutowych na temat struktur rad nadzorczych spółek akcyjnych w Polsce
  III.2000-XI.2000 udział w badaniach statutowych na temat „Charakterystyki procesów nowej przedsiębiorczości w gospodarce polskiej po roku 1989”
  XI. 1999-XI. 2000 badania nad systemem nadzoru korporacyjnego w Polsce w ramach europejskiego projektu koordynowanego przez University of St.Gallen
  VI.-XII. 1999 udział w ramach Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania w badaniach kultury organizacyjnej firm japońskich w Polsce

  Publikacje

  2008
  Upadek Arthur Andersen” w Pindelski M. (red.) Najgorsze strategie i praktyki zarządzana, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 15-26.
  “Upadek Enron”, w Pindelski M. (red.) Najgorsze strategie i praktyki zarządzana, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 27-36.
  „Upadek Domu Maklerskiego Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej”, w Pindelski M. (red.) Najgorsze strategie i praktyki zarządzana, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 63-70.
  “Guidelines for corporate behavior. The case of Polish corporate governance code”, współautor, w Aras G., Crowther D. (red.) Culture and corporate governance, Social Responsibility Network, Leichester, s. 77-98.
  “Challenges of corporate governance in Poland”, współautor, w Lowery K.V. (red.) Corporate governance in the 21st century, Nova Publishers Inc., New York, s. 155-172.
  „Rada nadzorcza jako ważny zasób wiedzy? Doświadczenia debiutantów giełdowych z 2004 roku”, współautor, w Godziszewski B. Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, TNOiK, Toruń, s. 393-406
  „Perspektywy i uwarunkowania innowacyjności w Polsce, (współautor), e-Mentor, nr 3 (25), s. 46-60.
  „Współczesne wyzwania grup kapitałowych” w Bartkowiak Ryszard, Ostaszewski Janusz O nowy ład gospodarczy w Polsce, SGH, s. 439-454.
  „Internet – ważne narzędzie w polityce informacyjnej spółek publicznych. Praktyka działania debiutantów giełdowych z 2004 r.”, współautor, w Lachiewicz Stefan, Zakrzewska-Bielawska Agnieszka (red.) Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
  „Oszustwa korporacyjne, cz. II”, Zeszyty Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 87, s. 38-53.
  „Przejrzystość w kontekście wartości przedsiębiorstwa”, współautor, w Rudolf Stanisław (red.) Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Uniwersytet Łódzki, s. 447-464
  „Oszustwa korporacyjne, cz. I”, Zeszyty Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 86, s. 59-74.
  Zarządzanie w Japonii: ciągłość i zmiana red., współautor, Oficyna Wydawnicza, SGH.
  „Japoński system corporate governance” w Aluchna Maria, Płoszajski Piotr (red.) Zarządzanie w Japonii: ciągłość i zmiana, Oficyna Wydawnicza, SGH, s. 113-140.
  „Dobre praktyki corporate governance. Światowe tendencje a polskie doświadczenia”, e-Mentor, nr 2 (24), s. 18-25
  „Polnisch Corporate Governance” w Pleines Heiko (red.) Corporate Governance in post-sozialistischen Volkswirtschaften, Soviet and Post-Soviet Politics and Society, vol. 75, Ibidem Verlag, Stuttgart, s. 41-68
  „Polski charakter nadzoru”, Rynek Kapitałowy, nr 3 (206), s. 50-51
  „Śladem amerykańskich rozwiązań”, Rynek Kapitałowy, nr 2 (205), s.48-49

  2007
  “Formułowanie i komunikowanie strategii w kontekście zarządzania wiedzą i informacją”, współautor, w Piech Krzysztof, Skrzypek Elżbieta Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
  “Transition in Poland: Economic success and social failure?”, Journal for Social Responsibility, vol. 3, no. 4, s. 81-91.
  Strategie zarządzania uwagą na współczesnym rynku, red., współautor, Oficyna Wydawnicza, SGH.
  „Corporate governance – pytanie o efektywność”, Rynek Kapitałowy, nr 12 (203), s. 24-25
  „Dokumenty coraz lepsze”, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 11 (202), s. 56-57.
  “Japoński system corporate governance”, Master of Business Administration, nr 3 (86), maj-czerwiec, s. 3-9.
  „Fundamentalne założenia ładu korporacyjnego”, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 1 (193), s. 55-56
  „Wielka trójca – charakterystyka systemów narodowych”, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 2 (194), s. 42-43
  „Panta rei”, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 3 (195), s. 24-26
  Rada w systemie w corporate governance (cz. I), Nasz Rynek Kapitałowy, nr 5 (197), s. 24-25
  Rada w systemie w corporate governance (cz. II), Nasz Rynek Kapitałowy, nr 6 (198), s. 24-25
  „Ile za menedżera”, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 7-8 (199), s. 55-56
  “Społeczna odpowiedzialność biznesu. Perspektywa przedsiębiorstwa” w Zalewska Małgorzata, Ostaszewski Janusz, Bartkowiak (red.), Zarządzanie – uwarunkowania i procesy, SGH, s. 49-58.
  „Attention economy – koncepcja zarządzania uwagą (cz. II)”, współautor, e-Mentor, nr 3 (20), s. 38-48
  Koncepcja CSR – chwilowa moda czy fundamentalna zmiana w działaniu przedsiębiorstw?, Przegląd Corporate Governance, nr 2 (10), s. 69-75
  „Zarządzanie wiedzą według modelu japońskiego. Charakterystyka i możliwości wykorzystania”, współautor, w Potocki Arkadiusz (red.) Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Diffin, s. 343-357
  „Attention economy – koncepcja zarządzania uwagą (cz.I)”, współautor, e-Mentor, nr 2 (19), s. 18-22.
  „Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych – recenzja”, e-Mentor, nr 2 (19), s. 63.
  “Kuszenie inwestorów – czyli strategie rozwoju debiutantów giełdowych, współautor, w Lachiewicz Stefan (red.) Zarządzanie rozwojem organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, s. 79-91.
  „Struktura własności a efektywność przedsiębiorstwa. Przypadek polskich spółek giełdowych”, Zeszyty Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, nr 77, s. 59-81.
  Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Oficyna Wydawnicza, SGH.

  2006
  „Ownership concentration and corporate performance. Evidence from Poland” w Corporate governance in Central Europe and Russia, Mickiewicz Tomasz (red.) Corporate governance and finance in Poland and Russia, Palgrave Macmillan, s.194-214
  “Spółka musi mieć szacunek dla rynku”, wywiad z prezesem GPW w Warszawie, dr L Sobolewskim, Przegląd Corporate Governance, Polski Instytut Dyrektorów, nr 4 (8).
  „Blue ocean strategy” w Management Forum 2020, w Płoszajski Piotr, Bełz Grzegorz (eds.) Strategiczne wybory przedsiębiorstw. Nowe instrumenty analizy i wdrażania, Oficyna SGH, s. 17-26.
  „Strategie zarządzania uwagą we współczesnej gospodarce. Geneza i główne założenia koncepcji”, współautor, w Skalik Jan (red.) Zmiana warunkiem sukcesu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, s. 423-431
  „Brakuje nam jeszcze jednego kroku” – wywiad z Igorem Chalupcem, prezesem PKN Orlen, Corporate Governance, Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów, nr 3 (7), s. 1-9.
  „Przejrzystość a nadzór korporacyjny”, Corporate Governance, Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów, nr 3 (7), s. 10-16.
  „Budowa relacji inwestorskich. Doświadczenia debiutantów z GPW” (współautor), w Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, pod red. Stanisława Rudolfa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  „Zasady dobrych praktyk – pomocnym drogowskazem” – wywiad z Cezarym Stypułkowskim, prezesem PZU SA, Corporate Governance, Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów, nr 2 (6), s. 6-11.
  „Prawne uwarunkowania nadzoru korporacyjnego II”, Zeszyty Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 67, s. 105-121.
  „Przejrzystość jako element nadzoru korporacyjnego. Wyzwania dla spółek giełdowych”, cz. II, e-Mentor, nr 6(13), s. 12-16.
  „Niezależni członkowie rady. Współczesne tendencje, znaczenie i rola”, Przegląd Corporate Governance, Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów, nr 1 (5), s. 23-34.
  „Rada w systemie nadzoru korporacyjnego”, Przegląd Corporate Governance, Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów, nr 2 (6), s. 24-29.
  “Shareholders fight for corporate control. Case studies from Poland”, Journal for Social Responsibility, vol. 2, no 1, s. 50-61.
  „Przejrzystość debiutów giełdowych. Wyniki pierwszego etapu badań”, (współautor) w W stronę teorii i praktyki zarządzania, pod red. Janusza Ostaszewskiego i Małgorzaty Zaleskiej, s. 211-226.

  2005
  „Przejrzystość jako element nadzoru korporacyjnego. Wyzwania dla spółek giełdowych”, cz. I, e-Mentor, nr 5 (12), 2005, s. 11-17.
  „Upadłość przedsiębiorstw a nadzór korporacyjny” w Zagrożenie upadłością, red. Kazimierza Kucińskiego i Elżbiety Mączyńskiej, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, SGH, tom XCIII, 2005, s. 236-240.
  „Prawne uwarunkowania nadzoru korporacyjnego I”, Zeszyty Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 62, 2005, s. 99-114.
  „Przejrzystość jako element nadzoru korporacyjnego. Wyzwania dla spółek giełdowych”, cz. I, e-Mentor, nr 5 (12), 2005, s. 11-17.
  „Przydatność technik zarządzania japońskiego w Polsce”, Master of Business Administration, 2005, nr 5 (76), s. 24-32.
  „Rada jako element struktury nadzorczej”, Przegląd Corporate Governance, Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów, Nr 1 (4), s. 78-79, 2005.
  „Studium odnośnie możliwych do zastosowania miar efektywności funkcjonowania spółek publicznych”, opracowanie dla Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, 2005.
  „Wpływ zarządzania na wahania wartości przedsiębiorstw”, współautor, w Polska w Unii Europejskiej – strategie rozwoju, perspektywy i problemy, pod red. nauk. J. Nowakowskiego i A. Skowronek-Mielczarek, Warszawa : Oficyna Wydaw. SGH, 2005, S. 153-162
  „Komercyjne wykorzystanie modelu open source”, współautor, Management Forum 2020, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, s. 142-158.
  Polityka informacyjna w Polsce. Przypadek spółek giełdowych”, e-Mentor, nr 2 (9), 2005, s. 16-20.

  2004
  „Struktura rad nadzorczych spółek akcyjnych w kontekście zarządzania wartością firmy” (współautor) w Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie pod red. J. Nowakowskiego i A. Skowronek-Mielczarek, SGH, Warszawa, 2004, s. 335-349.
  „Kreowanie wartości firmy a struktura rad nadzorczych polskich spółek akcyjnych” (współautor), Management Forum 2020, Uniwersytet Szczeciński, 04.2004, s. 149-161.
  „Rola rady nadzorczej w polskim systemie nadzoru korporacyjnego” w Stanisław Rudolf (red.) Ekonomiczne i społeczne aspekty nadzoru korporacyjnego, Uniwersytet Łódzki, 2004.

  2003
  „The role of the supervisory board in value creation”, (współautor), Zeszyty Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Nr 37, 2003, s. 126-147.
  “Success within failures? Polish mass privatization program”, raport z badania, Columbia Law School, maj 2003.
  „Wynagrodzenie menedżerskie jako mechanizm nadzoru korporacyjnego”, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, 2003, nr 38, s. 156-175.
  „Struktura własności jako mechanizm nadzorczy”, Zeszyty Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Nr 37, 2003, s. 126-147.
  „Zmiany w niemieckim systemie nadzoru korporacyjnego”, Master of Business Administration, nr 4, 2003, s. 41-47.

  2002
  “It does not matter who votes, it does matter who counts the votes – towards emerging Polish corporate governance”, raport z badania, Columbia Law School, grudzień 2002.
  „Koszty agencji jako determinanta koncepcji nadzoru nad przedsiębiorstwem” w Strategiczne obszary zewnętrznego i wewnętrznego nadzoru korporacyjnego, pod red. S. Rudolfa, Uniwersytet Łódzki, 2002, s. 75-84.
  „Struktura rad nadzorczych w Polsce w kontekście zarządzania wartością”, (współautor), Zeszyty Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, nr 24, 2002, s. 37-52.
  „Teoria agencji jako fundament teoretyczny nadzoru korporacyjnego”, Zeszyty Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, nr 23, 2002, s. 65-102.
  „Problemy agencji w warunkach polskich”(współautor) w Socjologia gospodarki. Rynek, instytucje, zarządzanie, K.Konecki, P.Tobera, A.Buchner-Jeziorska, K.Karczmarczuk, W. Dymarczyk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2002, s. 317-326.
  „Rady nadzorcze spółek akcyjnych w Polsce” (współautor), w Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji, pod red. J. Kaji, Konferencja Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, 06. 2002, s. 56-66.
  „Will the market come back and save us? Przyszłość systemów nadzoru korporacyjnego”, w Management 2020, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 03. 2002, s. 4-23.
  Japońskie szkolenie dla młodych menedżerów z Europy Centralnej i Wschodniej, Gazeta SGH, nr 153, 2002, s. 13.
  „Panta rei. Towards Changes in German Corporate Governance System”, raport z badań, Universität Passau, styczeń 2002.

  2001
  „Geneza rozwoju koncepcji nadzoru korporacyjnego. Teoria agencji”, (współautor), Przegląd Organizacji, 9/2001, s. 13-16.
  „Geneza rozwoju koncepcji nadzoru korporacyjnego. Mechanizmy nadzoru”, (współautor), Przegląd Organizacji, 10/2001, s. 13-16.
  „If You Want to Live Your values, Create Value. Corporate Governance Best Practice in Poland”,
  Raport o Zarządzaniu, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźminskiego, 09.2001, s. 1-24.
  „Are the Japanese companies in Poland really Japanese”, Kenshu Quaterly, Nr 159, 2001, s. 16-19.
  „System nadzoru korporacyjnego a uwarunkowania instytucjonalne. Analiza trzech podstawowych modeli systemu nadzoru korporacyjnego” (współautor), w Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, cz. 2, pod red. J. Kaji, Konferencja Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, 06.2001, s. 91-102.
  R.S. Kaplan, D. P. Norton „Strategiczna karta wyników: Jak przełożyć strategię na działania”, recenzja, Organizacja i Kierowanie, 1/2001, s. 143-148.
  “Raport z wdrażania programu HOPP w Elektrowni Bełchatów”, Analizy i Opracowania, Nr 11/2001.

  2000 i 1999
  „Czy firmy japońskie w Polsce są japońskie (sektor motoryzacyjny)?– studium przypadku”, Analizy i Opracowania Nr 10/2000
  „Raport z badań na temat wdrażania programu HOPP”, Analizy i Opracowania Nr 10/2000
  Czy firmy japońskie w Polsce są japońskie (sektor elektroniczny)? – studium przypadku – „Analizy i Opracowania”, Nr 7/2000
  „Nowe kultury organizacyjne”, recenzja książki Deala i Kennedy’ego New Corporate Cultures, „Personel”, nr 2/ 2000.
  „Dostrajanie firmy. Umiejętne rekonstruowanie portfela jednostek biznesowych”, przegląd z czasopism zagranicznych, Przegląd Organizacji nr 7-8/99

  Nagrody i wyróżnienia

  2004-2005 stypendium dla „Młodych Naukowców” przyznane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej
  2004 Nagroda Rektora SGH II stopnia za obronę pracy doktorskiej

dr Patrycjusz Zarębski

Doktor nauk ekonomicznych, pracuje w Zakładzie Polityki Ekonomicznej i Regionalnej Politechniki Koszalińskiej na stanowisku adiunkta, stały współpracownik Instytutu Przedsiębiorstwa SGH w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań regionalnych i lokalnych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi statystycznych.

 • Więcej informacji

  Zainteresowania zawodowe

  • Struktury gospodarcze regionów
  • Modele ekonometryczne na potrzeby analiz regionalnych
  • Potencjał energetyczny i inwestycyjny odnawialnych źródeł energii
  • Gospodarka turystyczna
  • Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości życia w regionach

  Wybrane publikacje

  1. Rola odnawialnych źródeł energii w budowaniu spójności i konkurencyjności obszarów wiejskich w: Wieś Jutra, 2011 (9-10), s. 3-5.

  2. Atrakcyjność polskich regionów dla inwestycji w turystykę w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, s. 351-361.

  3. Zmiany na mapie potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej Polski w latach 2002-2007 na tle innowacyjności regionów w: Innowacyjność, jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007 praca zb. pod red. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa, 2010, s. 242-268.

  4. Atrakcyjność inwestycyjna gmin woj. pomorskiego do przedsięwzięć gospodarczych związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w: Ekoenergetyka – zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki, praca zb. pod red. Adama Ceniana i Tadeusza Nocha, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk 2010, s.257-268.

  5. Investment attractiveness of rural areas in zachodniopomorskie province for the production of energy from biomass in: Regional and local biomass potential, edited by M. Jasiulewicz, Koszalin University of technology, 2010, p. 137-158.

  6. Uwarunkowania rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych w woj. zachodniopomorskim, SERiA, Roczniki Naukowe l tom XII 4 zeszyt, 2010.

  7. Atrakcyjność inwestycyjna regionów w Polsce w: Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Problemy i perspektywy rozwoju. praca zb. pod red. M. Stanny i M. Drygasa. IRWiR PAN, 2010, s. 81-102.

  8. Regionalne zróżnicowanie procesów migracyjnych w Polsce (1996-2006), Przegląd Zachodniopomorski Tom XXIV Z. 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 25-52. (współautor Z.E. Zdrojewski).

  9. Wpływ turystyki na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na przykładzie woj. zachodniopomorskiego, w: Rola turystyki we współczesnej gospodarce i rozwoju regionów, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009.

  10. Determinanty rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie woj. zachodniopomorskiego, SERiA, Roczniki Naukowe l tom XI l zeszyt, 2009.

  11. Potencjał biomasy rolniczej do celów energetycznych w woj. zachodniopomorskim, w: Energetyczne wykorzystanie biomasy w działalności gospodarczej, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2009, s. 199-216. (współautor M. Jasiulewicz).

  12. Analiza zróżnicowania przestrzennego potencjału biomasy odpadowej jako element planowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii w woj. zachodniopomorskim, w: Ekonomiczne uwarunkowania stosowania odnawialnych źródeł energii, praca zb. pod red. B. Klepackiego, SGGW, Warszawa, 2009, s. 102-109.

  13. Poziom rozwoju gospodarczego a jakość życia w wybranych gminach Pomorza środkowego, Pomorze środkowe – gospodarka, wieś, społeczeństwo, praca zb. Pod red. Danuty Zawadzkiej, PTE, Koszalin 2008. s. 74-90.

  14. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich a wybrane teorie rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Folia Univ. Agroc. Stetin., Ser. Oeconomica (47), Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej Szczecin, Szczecin 2007, s.363-369.

  15. Ocena atrakcyjności walorów turystycznych środowiska przyrodniczego gmin województwa zachodniopomorskiego w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, praca zb. pod red. S. Bosiackiego, J. Grella, Poznań, 2004, s. 361-368.

dr Agnieszka Komor

Doktor nauk ekonomicznych, pracuje w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na stanowisku adiunkta, stały współpracownik Instytutu Przedsiębiorstwa SGH w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań regionalnych i lokalnych.

 • Więcej informacji

  Specjalizuje się w analizach:

  • Konkurencyjności przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem wpływu lokalizacji oraz uwarunkowań przestrzennych na konkurencyjność;
  • Atrakcyjności inwestycyjnej jednostek przestrzennych;
  • Regionalnych benchmarkingowych.

  Wybrane publikacje
  1. A. Komor, A. Iwanicka, Uwarunkowania rynku pracy a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego (na przykładzie województwa lubelskiego), Zeszyty Naukowe z serii „Studia Ekonomiczne” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (w druku).

  2. A. Komor, Determinanty popytu na produkty mleczarskie (na przykładzie województwa lubelskiego), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 168, Ekonomia tom 1, UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 278-290.

  3. A. Komor, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich województwa lubelskiego, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Nr 542, Część II, PAN Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Warszawa 2009, s. 1039-1046.

  4. A. Komor, Zróżnicowanie przestrzenne potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej regionów – ujęcie kompleksowe, [w:] H. Godlewska-Majkowska (red.), Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa SGH, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008, s. 49-73.

  5. A. Komor, Regionalna baza surowcowa jako źródło przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw mleczarskich, Roczniki Naukowe SERiA, Tom X, Zeszyt 4, Warszawa- Poznań-Lublin 2008, s. 171-176.

  6. A. Komor, A. Matras-Bolibok, B. Żelazko, Klaster przemysłowy jako zjawisko przestrzenne w teorii i praktyce, [w:] E. Bojar (red.), Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006, s. 52-62.

  7. A. Komor, B. Żelazko, Marketing oparty na klastrach źródłem przewagi konkurencyjnej regionu, [w:] J. Karwowski (red.), Marketing a aktywność regionów, Uniwersytet Szczeciński, Wydawnictwo Printshop, Szczecin 2006, s. 201-211.

  8. A. Komor, H. Godlewska-Majkowska, Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] D. Niezgoda (red.), Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu AR w Lublinie, Lublin 2005, s. 295-313.

  9. A. Komor, H. Godlewska, Europejskie fundusze przedakcesyjne jako instrument rozwoju regionalnego w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem Podlasia), [w] M. Ciechocińska (red.): Południowe Podlasie w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2005, s. 177-196.

  Publikacje elektroniczne z dostępem zdalnym (WWW)
  1. A. Komor, Rynek pracy dla wybranych sektorów gospodarki w województwie lubelskim w roku 2008 i jego zmiany w latach 2005-2007, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, http://www.paiz.gov.pl.

  2. A. Komor, Rynek pracy dla wybranych sektorów gospodarki w województwie mazowieckim w roku 2008 i jego zmiany w latach 2005-2007, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, http://www.paiz.gov.pl.

  3. A. Komor, Rynek pracy dla wybranych sektorów gospodarki w województwie podkarpackim w roku 2008 i jego zmiany w latach 2005-2007, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, http://www.paiz.gov.pl.

  Ekspertyzy wykonane na zlecenie instytucji z zewnątrz

  1. Analiza benchmarkingowa wybranych obszarów strategicznych województwa lubelskiego i trzech regionów UE na potrzeby Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach projektu systemowego pt. „Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej.

  2. Raporty na temat atrakcyjności inwestycyjnej regionów – podkarpackiego i łódzkiego – wykonane na zlecenie Urzędów Marszałkowskich wymienionych województw.

  • Komor A., Godlewska-Majkowska H., Atrakcyjność inwestycyjna województwa podkarpackiego w latach 2006-2008, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Instytut Przedsiębiorstwa SGH, Warszawa 2008.
  • Komor A., Godlewska-Majkowska H., Raport o atrakcyjności inwestycyjnej regionu łódzkiego, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Instytut Przedsiębiorstwa SGH, Warszawa 2008.

  3. Opracowania wykonane w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej:

  • Komor A., Domańska K., „Milk supply chain in chelmsko-zamojski region”, na zlecenie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej – projekt TERESA (Types of Interaction Between Enviroment, Rural Economy, Society and Agriculture in European Regions), język opracowania: angielski, lipiec-sierpień 2007.
  • Komor A., Domańska K., „Exploring policy intervention in chelmsko-zamojski region”, opracowanie dotyczące polityki UE w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich w południowo-wschodniej Polsce na zlecenie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej – projekt TERESA (Types of Interaction Between Enviroment, Rural Economy, Society and Agriculture in European Regions), wrzesień-październik 2007.

dr Beata Wysokińska

Dr nauk humanistycznych w dyscyplinie historia nauk biologicznych – uzyskany w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Stały współpracownik czasopismma branży turystycznej „Rynek Podróży” – redaktor ds. współpracy z zagranicą.

 • Więcej informacji

  Publikacje ogłoszone w wydawnictwach zwartych i czasopismach (wybrane):

  1. B. Wysokińska, PODRÓŻOWANIE W ŚWIETLE WSKAZAŃ MEDYCZNYCH, Materiały konferencyjne. Żywienie, turystyka i rekreacja w promocji zdrowia. Turystyka i Rekreacja Przyszłości, WSGHiT Warszawa (w druku).

  2. W. Grębecka, B. Wysokińska, WKŁAD POLSKICH PRZYRODNIKÓW W KSZTAŁTOWANIE SIĘ IDEI POGRANICZNYCH PARKÓW NARODOWYCH (w 80. rocznicę utworzenia Parku Narodowego w Pieninach), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” (w druku).

  3. B. Wysokińska, PODRÓŻ BOTANICZNA JOSEFA A. KNAPPA PO GALICJI JAKO ELEMENT ZBADANIA AUSTRO-WĘGIER, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 57: 2011, nr 2.

  4. G. Sitko, B. Wysokińska, Wpływ certyfikacji na jakość usług turystycznych w polskich Bieszczadach na przykładzie znaków jakości PAN Parks i „ZIELONY ROWER”, konferencja „Śladami derkacza – przygotowanie transgranicznej oferty turystycznej”, Olszanica 2007.

  5. G. Sitko, B. Wysokińska, Turystyka przyrodnicza – nowy produkt turystyczny województwa podkarpackiego, konferencja „Szanse rozwoju transgranicznych produktów turystycznych województw podkarpackiego i lwowskiego”, Przecław 19-20 kwietnia 2007, s. 38-44.

  6. B. Wysokińska, Nieznana korespondencja Józefa Rostafińskiego z Edouardem Bornetem z lat 1875-1878, dotycząca badań nad glonami, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 52: 2007, nr 2.

  7. B. Wysokińska. Badania fizjograficzne Karpat w pismach Stanisława Staszica. w: Stanisław Staszic – myśliciel, pisarz, uczony, „Wiek Oświecenia”, T. 22. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2006.

  8. B. Wysokińska. Czasopismo „Wierchy” jako źródło do badań historyczno – przyrodniczych Bieszczadów Zachodnich (lata 1923 – 1938), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki PAN”, Warszawa 2006.

  9. J. Krupa, B. Wysokińska, G. Sitko. Badania w zakresie roli informacji turystycznej w Bieszczadzkim Parku Narodowym. [w:] J. Krupa, J. Biliński (red.), Turystyka w badaniach naukowych – prace przyrodnicze i humanistyczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s. 193-205.

  10. J. Krupa, B. Wysokińska. Ekologiczno-edukacyjne aspekty rozwoju turystyki. w: Ekologia i ochrona środowiska a wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego, red. J. Krupa, J. Strojny, W. Tabasz. Rzeszów 2005.

  11. J. Krupa, B. Wysokińska. Rozwój turystyki w województwie podkarpackim w aspekcie członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. w: Ekologia i ochrona środowiska a wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego, red. J. Krupa, J. Strojny, W. Tabasz. Rzeszów 2005.

  12. J. Krupa, B. Wysokińska. Formy promocji schronisk górskich Beskidu Sądeckiego. w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Jaśle. Zeszyt 3. Jasło 2005.
  13. J. Krupa, B. Wysokińska. Uwarunkowania rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych w Polsce na przykładzie Rzeszowa. w: Nowe tendencje turystyki i rekreacji, red. J. Biliński, M. Przydział. Rzeszów 2004.

dr Aleksandra Czerw

Doktor Nauk Ekonomicznych w zakresie Ekonomii uzyskany w Szkole Głównej Handlowej.
Doświadczenie zawodowe: 2006 – obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, Katedra Zdrowia Publicznego – Adiunkt

 • Więcej informacji

  2006 – 2011 Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie Adiunkt
  2000 – 2006 Polpharma – Biuro Handlowe

  Zainteresowania naukowe:

  • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Marketing produktu leczniczego i usługi zdrowotnej
  • Ekonomika Zdrowia

  Znajomość języków:
  Angielski – FCE
  Rosyjski – bardzo dobra w mowie i w piśmie

  Obecnie realizowane projekty:
  Analiza ekonomiczna dotycząca zdrowotnych kosztów palenia tytoniu, World Health Organization, 2011
  Instytut Europejski, Studium Prawa Europejskiego, współautor kursu zarządzanie w ochronie zdrowia, 2011

  Projekty w zakresie zadań samorządu w ochronie zdrowia:
  Programy profilaktyczne i promocji zdrowia (organizacja badań przesiewowych, programy profilaktyczne w zakresie uzależnień, programy z zakresu zdrowia psychicznego i medycyny społecznej)
  Projekty restrukturyzacyjne placówek świadczących działalność leczniczą
  Projekty w zakresie informatyzacji w ochronie zdrowia (e-zdrowie)
  Projekty w zakresie zadań samorządu w obszarze zdrowia publicznego

  Publikacje:
  Do 2010 roku:
  Monografie, podręczniki, skrypty:

  1. Czerw A., Satysfakcja i lojalność klienta na rynku farmaceutycznym, CEDEWU, Warszawa 2008.

  2. Czerw A., Zdrowie publiczne, cele i zadania zdrowia publicznego, Organizacja i zarządzanie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2008.

  Artykuły:
  3. Czerw A., Etyczne aspekty promocji produktu leczniczego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, z.51, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.

  4. Czerw A., Specyfika promocji produktu leczniczego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, z.61, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.

  5. Czerw A., Pergoł M., Zastosowanie Analizy Hierarchicznej Procesów (AHP) do podejmowania decyzji w ochronie zdrowia, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, z.93, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.

  6. Czerw A., Sobolewska U., Lek jako specyficzny produkt na rynku, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, z.92, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.

  2010 rok:
  Monografie, podręczniki, skrypty:

  7. Czerw A., Boratyński W., Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2010.

  8. Marketing w ochronie zdrowia, praca zbiorowa pod redakcją A. Czerw, Difin 2010.

  Artykuły:
  9. Czerw A., Marketing w ochronie zdrowia, Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, Profilaktyka, Technologie, Zarządzanie, nr11/2010.

  2011 rok:
  Monografie, podręczniki, skrypty:

  10. System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, praca zbiorowa pod redakcją Eweliny Nojszewskiej, Autor rozdziału: Komponowanie zatrudnienia jako istotny element efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w placówkach ochrony zdrowia, Czerw A., Mazur I., Wolters Kluwer, 2011.

  11. Czerw A., Ekonomiczno-prawne uwarunkowania importu równoległego na rynku farmaceutycznym, Wolters Kluwer, Warszawa 2011. (w trakcie procesu wydawniczego).

  Artykuły:
  12. Czerw A., Sobolewska U., Ekonomiczno-prawna specyfika produktu leczniczego sprzedawanego na podstawie recepty, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, zeszyt 110/2011.

  13. Czerw A., Sobolewska U., Regulacje legislacyjne i pozalegislacyjne reklamy produktu leczniczego OTC w UE i USA – analiza porównawcza, Farmacja Polska Tom 67, nr 12/2011.

  14. Czerw A., System informacji w ochronie zdrowia w świetle ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia – aspekty praktyczne, HYGEIA PUBLIC HEALTH 4/2011.

  15. Czerw A., Sujewicz K., Zastosowanie Metody Najmniejszych Kwadratów do prognozowania wskaźników zdrowotnych na przykładzie średniej przewidywanej długości życia na świecie, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, nr 1/2011.

  16. Czerw A., Regionalne programy operacyjne w sektorze ochrony zdrowia finansowane z funduszy europejskich w okresie programowania na lata 2007-2013, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, nr 3/2011.

  17. Czerw A., Wybrane procesy personalne w podmiotach świadczących działalność leczniczą, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.

  18. Czerw A., Organizowanie zasobów ludzkich i planowanie zatrudnienia w podmiotach świadczących działalność leczniczą, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.

  19. Czerw A., Religioni U., Outsourcing jako narzędzie poprawy efektywności podmiotów leczniczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.

  20. Czerw A., Religioni U., Narzędzia racjonalizacji gospodarki lekiem w podmiotach leczniczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.

  21. Czerw A., Sobolewska U., Specyfika produktu leczniczego, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, nr1/2011.

  2012 rok:
  Publikacje po recenzjach i zatwierdzone do druku:
  22. Czerw A., Postawy zdrowotne dzieci i młodzieży w Polsce, Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, Warszawa 2012.

  23. Czerw A., Rola marketingu społecznego w tworzeniu programów zdrowotnych dla dzieci i młodzieży, Studia i Prace Kolegium
  Ekonomiczno-Społecznego SGH, nr9/2012, Warszawa.

  24. Czerw A., Sobolewska U., Ekonomiczno-prawna specyfika produktu leczniczego sprzedawanego bez konieczności posiadania recepty, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, zeszyt 111/2012.

  25. Czerw A., Mazur I., Motywowanie kadry medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2012.

  26. Czerw A., Religioni U., Health priorities of the Polish Presidency and of the previous Presidencies in the European Union – comparative analysis, European Journal of Public Health, 2012.

  27. Czerw A., Ogólnopolskie programy w sektorze ochrony zdrowia finansowane z funduszy europejskich w okresie programowania na lata 2007-2013, Ekonomia i Prawo, tom 8/2012.

  28. Czerw A., Czynniki ekonomiczne wpływające na zjawisko importu równoległego na rynku farmaceutycznym, Gazeta Farmaceutyczna, pierwszy kwartał 2012.

  29. Czerw A., Sobolewska U., Regulacje legislacyjne i pozalegislacyjne reklamy produktu leczniczego RX w UE i USA – analiza porównawcza, Farmacja Polska, 2012.

  30. Czerw A., Sobolewska U., Regulacje legislacyjne i pozalegislacyjne sponsoringu na rynku farmaceutycznym w UE i USA – analiza porównawcza, Farmacja Polska, 2012.

  31. Czerw A., Sobolewska U., Regulacje legislacyjne i pozalegislacyjne promocji sprzedaży na rynku farmaceutycznym w UE i USA – analiza porównawcza, Farmacja Polska, 2012.

  32. Czerw A., Religioni U., Ekonomiczne konsekwencje importu równoległego na rynku farmaceutycznym na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej, Farmacja Polska, 2012.

  33. Czerw A., Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych w świetle ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, Ekonomia i Prawo, tom 8/2012.

  34. Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia, praca zbiorowa pod redakcją Eweliny Nojszewskiej, Autor rozdziału: Import równoległy produktów leczniczych jako zjawisko zmniejszające wydatki na farmakoterapie w mikro i makroskali, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

  35. Czerw A., Religioni U., Legislative and non-legislative regulations concerning RX drug advertisement in the European Union and the United States – comparative analysis, Acta Poloniae Pharmaceutica, 2012

dr inż. Agnieszka Ginter

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Ekonomiki, Organizacji Rolnictwa i Agrobiznesu, na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.

 • Więcej informacji

  Wybrane publikacje:

  1.Ginter A., 2002:Wpływ infrastruktury na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wybranych gmin powiatu siedleckiego [W]Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich wobec integracji z Unią Europejską. Wyd. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2002.

  2.Ginter A., 2004:Wykorzystanie programu SAPARD w powiecie siedleckim [W] Rola projektów europejskich w rozwoju lokalnym i regionalnym. Wyd. SGGW, Warszawa 2004.

  3.Ginter A., 2006: Wykorzystanie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przykładzie powiatów siedleckiego oraz Wysokie Mazowieckie. Zeszyty naukowe AR we Wrocławiu – Rolnictwo LXXXVII. Wyd. AR we Wrocławiu , Wrocław 2006.

  4. Kałuża H., Ginter A., Soczewka I., 2007: Działalność rolnicza gospodarstw rodzinnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 256, Oeconomica 48, Wyd. Naukowe Akademii Rolniczej Szczecin 2007.

  5. Nawrocki T., Ginter A., Szarek S., 2007: Bialskopodlaska lokalna grupa działania szansą na rozwój wielofunkcyjny gmin wiejskich z terenu północno-wschodniej lubelszczyzny. Zeszyty naukowe nr 471, Ekonomiczne problemy usług nr 11, Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Tom I, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.

  6. Soczewka I., Ginter A., Niewęgłowski M., 2007: Rozwój działalności pozarolniczej w opinii rolników z powiatu łosickiego., Zeszyty naukowe nr 471, Ekonomiczne problemy usług nr 11, Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Tom II, Wyd.Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.

  7.Ginter A., 2008: Wykorzystanie Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w wybranych powiatach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 501,Ekonomiczne problemy usług nr 22, Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty rozwoju lokalnego i regionalnego .Rozwój, innowacyjność, infrastruktura , Wyd. US, Szczecin 2008.

  8.Ginter A., Soczewka I., 2009:Wykorzystanie unijnych środków finansowych w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego [W] Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego –seria Ekonomiczne problemy usług nr 31,tom 2.Wyd. Naukowe USz Szczecin 2009.

  9.Ginter A. 2011: ,Typologia gospodarstw agroturystycznych jako wyraz ewolucji polskiej agroturystyki [W]Turystyka wiejska i produkt tradycyjny kluczem rozwoju regionu. Wyd. MODR Warszawa, Warszawa 2011.

dr Tomasz Kijek

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ekonomii i Zarządzania

 • Więcej informacji

  ZAINTERESOWANIA NAUKOWO – BADAWCZE:
  kapitał intelektualny, kapitał innowacyjny, aktywa wiedzy, konkurencja, jakość, przedsiębiorczość innowacyjna

  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

  • język angielski – poziom zaawansowany (certyfikat FCE – grade B, kurs CAE)
  • język rosyjski -poziom podstawowy

  ZAGRANICZNE STAŻE NAUKOWE:

  • XI.2007 – XII.2007

  Pobyt badawczy, instytucja delegująca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, instytucja przyjmująca: Wageningen University, Department of Product Design and Quality Management

  • IX.2004– XII.2004

  Stypendium naukowe w ramach programu Huygens, instytucja delegująca: Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education and Research, instytucja przyjmująca: Wageningen University, Department of Product Design and Quality Management

  UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH:

  • Polskie Młode Zaawansowane Technologicznie Firmy

  Sieciowy projekt badawczy, kierownik: prof. dr hab. Jerzy Cieślik (Akademia Leona Koźmińskiego), okres realizacji: 2012-2017, funkcja: koordynator.

  • Z nauki do gospodarki

  Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, nr POKL.08.02.01-06-030/09, instytucja realizująca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, okres realizacji: 2009-2010, funkcja: wykładowca

  • Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej

  Przedsięwzięcie MNiSW w Warszawie, nr 3/DWI/RKI/06-2008, kierownik: prof. dr hab. Jerzy Cieślik (Akademia Leona Koźmińskiego), okres realizacji: III-VI 2010, funkcja: wykładowca

  • Wpływ zarządzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

  Projekt badawczy promotorski, nr N 115 066 32/2986, kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek (UMCS Lublin), okres realizacji: 2007-2008, funkcja: główny wykonawca

  • Szkolenie i doradztwo dla wykładowców szkół wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości

  Przedsięwzięcie MNiSW w Warszawie, nr 5/DWI/P/WIPA/2006, kierownik: prof. dr hab. Jerzy Cieślik (Akademia Leona Koźmińskiego), okres realizacji: III-VI 2007, funkcja: wykładowca

  DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA:
  Ekspertyzy w zakresie przygotowywanie wniosków aplikacyjnych wraz z biznes planami dla przedsiębiorstw w ramach programów SPO WKP, RPO WL 2007-2013
  Specjalista zewnętrzny-asesor w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości
  Członek panelu ekspertów opracowujących kryteria ewaluacyjne Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego

  WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

  A. Artykuły w czasopismach naukowych

  Kijek T., A study on the impact of knowledge flow on the stock of firm’s innovation capital, Electronic Journal of Knowledge Management, 2013 [w opracowaniu].
  Kijek T., Innovation capital: the concept and its measures, Industrial Management & Data Systems, 2012 [w recenzji].
  Kijek T., Kijek A., Modelowanie wpływu innowacji na strukturę rynku, ANNALES UMCS, Sectio H, OECONOMIA, vol.XLVI,1, Lublin 2012, s. 178-192.
  Kijek T., Ocena efektywności działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 1, 2011, s. 19 – 25.
  Kijek T., Efektywność wykorzystania potencjału innowacyjnego gospodarki polskiej, Biblioteka Regionalisty, nr 11, 2011, s. 103-112
  Kijek T., Kijek A., Modelling of innovation diffusion, Operations Research and Decisions, no. 3/4 2010, pp. 53-68.
  Kijek T., Kijek A., The analysis of innovation input – input relationships in EU member states, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, vol. 13, no. 3/2010, pp. 93-107.
  Kijek A., Kijek T., The Comparative Analysis of Innovation Performance In EU Countries, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 241, Macroeconomic Aspects of European Integration, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, pp. 193 – 204.
  Kijek T., Kijek A., Kreowanie wartości rynkowej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4 (711), 2009, s. 28 – 34.
  Kijek T., Kijek A., Pomiar satysfakcji klientów a ewaluacja skuteczności instrumentów konkurowania, Handel Wewnętrzny, Czerwiec 2009, s. 109-115.
  Kijek T., Kijek A., Heterogeniczność zasobów jako czynnik zróżnicowania wyników działalności przedsiębiorstw, Współczesne Zarządzanie, 1/2009, s. 91-98.
  Kijek T., Koncentracja rynku a rentowność branż przemysłu spożywczego, Roczniki Naukowe SERiA, tom XI , zeszyt 3, Warszawa 2009, s. 172-176
  Kijek T., Kijek A., Mechanizm izolacji, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Nr 3 (4), 2007, s. 71-77.
  Kijek T., Wpływ zarządzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Roczniki Naukowe SERiA, tom X, zeszyt 1, Warszawa 2008, s. 155-159.
  Kijek T., Kijek A., Interakcyjny model zachowań konkurencyjnych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 12, 2007, s.27-32.
  Kijek T., Kijek A., Znaczenie innowacji w kształtowaniu jakości produktu, Annales UMCS, Sectio H, Vol. XXXIX, Lublin 2005, s. 239-250.

  B. Rozdziały w monografiach

  Kijek T., Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Dylematy współczesnego rynku pracy, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012 [w druku].
  Kijek, T., Innovation capital and firm’s market value, [w:] Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, pod red. D. Birov, Y. Todorova, Sofia University, Sofia 2012, 430-437.
  Kijek T., Innowacje a dynamika konkurencji: podejście ewolucyjne, [w:] Ekonomia, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 242-253.
  Kijek T., Struktura rynku a zachowania innowacyjne przedsiębiorstw, [w:] Polityka ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 111, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 284-299.
  Kijek T., Kijek A., Quality culture and its impact on firms’ performance, [w:] Intercultural Management Studies, pod red. M. Hess, T. Massey, Ł. Sułkowskiego, Wydawnictwo Green, Łódź – Worcester 2008, s. 151-159.
  Kijek T., Kijek A., Relational Capital and its Impact on Firms’ Performance: the Case of Polish Enterprises, [w:] Quality of labour resources, Economics & Competition Policy, No. 11, pod red. D. Kopycińskiej, Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 78–86.
  Kijek T., The market instruments of value creation, [w:] The problems of company value management, pod red. E. Urbańczyka, Print Group, Szczecin 2007, s. 125-133
  Kijek T., Wpływ Kompleksowego Zarządzania Jakością na działalność innowacyjną przedsiębiorstw, [w:] Excellence. Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenie, pod red. E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Tom I, Lublin 2006, s. 443-451.
  Kijek T., Determinanta konkurencji jakościowej na rynku produktów spożywczych, [w:] Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie, pod red. S. Urbana, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1118, Tom 1, Wrocław 2006, s. 407-413.
  Kijek T., Krukowski A., Kompleksowe zarządzanie jakością jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, pod red. M. Juchniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006, s. 319-326.
  Kijek T., Jakość produktu jako instrument poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, pod red. D. Niezgody, Wydawnictwo AR w Lublinie, Lublin 2005, s. 198-209.
  Kijek T., Krukowski A., Silna marka jako wyznacznik jakości produktu na przykładzie rynku piwa, [w:] Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości, pod red. S. Makarskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 295-303.
  Kijek T., Iwanicka A., Iwanicki R., Prawa autorskie jako element własności intelektualnej, [w:] INTELLECT. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, pod red. E. Skrzypek, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Lublin 2005, s. 105-114.
  Kijek T., Marka jako składnik aktywów niematerialnych i metody jej wyceny, [w:] VALUE 2003. Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy, pod red. E. Skrzypek, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Lublin 2003, s. 377-386.
  Kijek T., Kasztelan A., Akwizycja marki jako źródło przewagi konkurencyjnej na przykładzie firmy Polmos S.A. w Lublinie, [w:] Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie, pod red. D. Niezgody, Wydawnictwo AR w Lublinie, Lublin 2003, s. 338-344.

dr Andrzej Wodecki

Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (uczniko.umcs.lublin.pl)
Niezależny konsultant (specjalizacje: systemy informacyjne biznesu, systemy wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi, szkoleniami i kompetencjami, zarządzanie kapitałem ludzkim i efektywnością, strategie e-biznesu, kapitał intelektualny)
Trener i wykładowca w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Business Center Club w Warszawie, Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Fundacji OIC Poland w Lublinie, Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie i innych instytucjach szkoleniowych.

 • Więcej informacji

  DOŚWIADCZENIE: INNOWACJE, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
  Od 06.2011-11.2011: współautor i redaktor raportu Go global! Polish Pharma. Raport o innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego.
  02.2011-06.2011: współautor i redaktor raportu Go global! Raport o innowacyjności polskiej gospodarki. Więcej informacji na www.madra-polska.pl
  Od 04.2011-obecnie: doradca Prezydenta Lublina ds. Innowacyjności
  03.2010-10.2010: współtwórca koncepcji portalu www.ideosfera.pl – portalu społecznościowego, miejsca tworzenia i rozpowszechniania idei realizowanego przez firmy Wirtualna Polska SA i SANNAO Sp. z o.o.
  10.2009-12.2009: doradztwo dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – opracowanie strategii rozwoju portalu http://web.gov.pl.
  07.2008-09.2008: współautor metodyki pomiaru Kapitału Intelektualnego Miast polskich (projekt realizowany przez firmę Ernst&Young na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).
  01.2008-06.2008: współautor raportu o Kapitale Intelektualnym Polski (projekt realizowany przez Zespół Doradców Premiera RP), http://www.innowacyjnosc.gpw.pl/kip/.
  Od 06.2007: członek The New Club of Paris – międzynarodowego stowarzyszenia osób zajmujących się realizacją projektów i strategii rozwoju kapitału intelektualnego firm, miast, regionów i krajów.
  Od 10.2005 do 03.2008: współtwórca i członek komitetu sterującego projektu Strategia rozwoju telemedycyny w regionie lubelskim, http://telemedycyna.lublin.pl/.
  Od 12.2004 do 08.2007: Kierownik projektu „Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny: badania potencjału regionu”. Pionierski projekt w Polsce, finansowany z funduszu EFS (ZPORR).
  05.2005-06.2007: autor analizy funkcjonalnej systemu e-dialog: internetowej platformy wspomagającej MŚP w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Projekt realizowany przez firmę NTI Sp. z o.o. w ramach prokjektu EQUAL e-dialog.
  Od 11.2005: Współkoordynator projektu Regionalnego Portalu Gospodarczego, realizowanego przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Województwa Lubelskiego SA

  DOŚWIADCZENIE: SZKOLNICTWO WYŻSZE
  01.2012-06.2012: członek zespołu tworzącego strategię rozwoju Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie do roku 2020.
  08.2010-09.2010: opracowanie strategii rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (konsultant w projekcie realizowanym przez Ernst&Young Sp. z o.o.)
  09.2009-02.2010: ekspert w zespole opracowującym Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2020, projekcie realizowanym przez konsorcjum Ernst&Young i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.uczelnie2020.pl).
  07.2008-08.2008: współautor metodyki pomiaru potencjału Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (projekt realizowany przez firmę Ernst&Young na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
  Od 01.2007: Kierownik projektu wdrożenia obszaru Zarządzanie strategiczne w systemie SAP na UMCS w Lublinie.
  01.2008-04.2009: Kierownik projektu wdrożenia Strategicznej Karty Wyników na UMCS w Lublinie (we współpracy z Balanced Scorecard Collaborative Polska).
  10.2003-10.2005: Ekspert Departamentu Kultury i Edukacji Komisji Europejskiej – konsultacje w zakresie strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego i e-learning w UE.
  Od 07.2006 do 08.2006: Twórca strategii wdrożenia systemu e-learning na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
  05.2002-07.2004: Członek Komitetu ds. Nauczania Na Odległość Centrum ds. Informatyzacji Uniwersytetów (konsorcjum wszystkich polskich uniwersytetów).

  PUBLIKACJE W J. POLSKIM
  Publikacje książkowe:
  1. Go Global! Raport o innowacyjności polskiej gospodarki (www.madra-polska.pl) (współautor, redaktor)
  2. Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007. H. Godlewska-Majkowska (red.) Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, (współautor)
  3. Kapitał intelektualny Polski, 2008, http://www.innowacyjnosc.gpw.pl/kip/ (współautor)
  4. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Jak założyć i prowadzić własną firmę? H. Godlewska-Majkowska (red.) Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, (współautor)
  5. Strategia rozwoju telemedycyny w regionie lubelskim, 2008, http://telemedycyna.lublin.pl/ (współautor, redaktor)
  6. Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2006, Lublin, 2007 (autor)

  Publikacje naukowe i doniesienia konferencyjne:
  1. Andrzej Wodecki, Polski e-learning z perskektywy 10 lat. Jak było, jak jest, jak będzie?, konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Kraków, 11.2011.
  2. Andrzej Wodecki, Praktyka katastrof. Jak będą się uczyć i pracować nasze dzieci? Krakowskie Seminarium Dydaktyka Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Jagielloński 2011
  3. Andrzej Wodecki, Kapitał intelektualny Lubelszczyzny: jak było?, Konferencja KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013, Puławy 2010
  4. Andrzej Wodecki: E-learning wobec trendów demograficznych w Polsce I na świecie, w: E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Warszawa 2010
  5. Andrzej Wodecki, Kilka refleksji o przyszłości edukacji, Konferencja metodyczna „Otwarte zasoby edukacyjne – przyszłość edukacji?”, Warszawa 2010
  6. Andrzej Wodecki, E-learning w kształceniu zawodowym. Stan obecny i trendy rozwoju. Seminarium Seminarium pt. „E-learning w Programie Leonardo da Vinci. Wspieranie innowacji w kształceniu i szkoleniach zawodowych wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne”, Warszawa 2010
  7. Andrzej Wodecki, Rafał Moczadło: Wirtualny kampus UMCS w Second Life, w: Realny i wirtualny świat e-learningu, (konferencja organizowana przez Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie), Warszawa 2009
  8. Andrzej Wodecki, Rafał Moczadło: Projekty dydaktyczne w środowisku Second Life – relacja z eksperymentu, w: E-edukacja – analiza dokonań i perspektyw rozwoju, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Warszawa 2009
  9. Andrzej Wodecki, Przyszłość edukacji w kontekście pokolenia Y, Konferencja Perspektywy RSI Świętokrzyskie, Kielce 2009
  10. Andrzej Wodecki: Second Life uniwersytetu, w: E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Warszawa 2008
  11. Andrzej Wodecki, Adam Chmielewski, E-learning: łatwo, szybko i przyjemnie, Międzynarodowy Kongres Kadry, Warszawa 2008
  12. Andrzej Wodecki, Rafał Moczadło: Wykorzystanie Second Life na uniwersytecie: wyniki eksperymentu, referat wygłoszony na konferencji: Second Life. Wirtualny świat i realny człowiek, KUL Lublin 2008
  13. Małgorzata Rószkiewicz, Dorota Węziak, Andrzej Wodecki , Kapitał intelektualny Lubelszczyzny – propozycja operacjonalizacji i pomiaru, Studia regionalne i lokalne, nr. 2(28), Warszawa 2007.
  14. Andrzej Wodecki, Just-in-time learning: jak e-learning może wpłynąć na planowanie szkoleń? Materiały konferencji:E-learning w szkolnictwie wyższym: możliwości, kierunki rozwoju, doświadczenia. Kraków 2006.
  15. Andrzej Bronk, Ryszard Maciołek, Jerzy M. Mischke, Aneta Nowak, Anna K. Stanisławska, Przemysław Stencel, Jacek Urbaniec, Andrzej Wodecki, Wojciech Zieliński, Jeśli blended learning na uniwersytecie, to jaki? E-mentor, nr 1/2006, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
  16. Andrzej Wodecki, Małgorzata Grad-Grudzińska, Magdalena Jasińska, Wirtualny Kampus UMCS: idea projektu i pierwsze doświadczenia, E-mentor, nr 2/2006, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
  17. Andrzej Wodecki, Konsorcjum e-learning lubelskich uczelni – podstawowe założenia, E-mentor, nr 1/2006, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006 r.
  18. Andrzej Wodecki, Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny – badania potencjału regionu, E-mentor, nr 4/2006 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006 r.
  19. Andrzej Wodecki, Fenomen nieformalnych e-społeczności, Konferencja Wyzwania nowoczesnej edukacji – e-nauczanie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2005
  20. Andrzej Wodecki, Tomasz Chudak, Wirtualny Kampus jako środowisko nieformalnych wspólnot uczących się, Firma i Rynek, 4/2005, Kwartalnik Naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, 2005.
  21. Andrzej Wodecki, E-learning szansą na dobrą edukację dla mieszkańców wsi Internet – moja przyszłość, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2005.
  22. Andrzej Wodecki, Nieformalne wspólnoty uczące się w sieci: tylko nowa odsłona e-learning czy też przyszłość e-edukacji? Materiały konferencji: E-learning w szkolnictwie wyższym: możliwości, kierunki rozwoju, doświadczenia, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2005.
  23. Andrzej Wodecki, Po co e-learning na uczelni?, Materiały konferencji: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
  24. Adam Chmielewski i Andrzej Wodecki, Pomiar efektywności systemu e-learning w szkolnictwie wyższym – wprowadzenie. Materiały konferencji: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym , Katowice 2004.
  25. Anna K. Stanisławska, Jerzy M. Mischke i Andrzej Wodecki, E-nauczanie: pragmatyka projektu i jakość kształcenia, Materiały konferencji: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Katowice 2004.
  26. Grzegorz Futa, Andrzej Wodecki i Wojciech Zieliński, E-learning a struktura informatyczna w Polsce, Polski Internet Optyczny: Technologie, usługi i aplikacje: PIONIER 2003. Materiały z konferencji, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2003.
  27. Andrzej Matczewski, Andrzej Wodecki Podstawowe obszary działalności gospodarczej realizowane w strukturach sieciowych, Praca i zarządzanie w sieciach (red. Andrzej Matczewski), Wydawnictwa Naukowe i Konferencyjne, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Tychy 2003.
  28. Andrzej Wodecki, Wojciech Zieliński, Studia przez internet na platformie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, E-mentor, nr 2/2003, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003.
  29. Andrzej Wodecki, Andrzej Bobyk i M. Wojciechowska, Polski Uniwersytet Wirtualny: ogólnopolski projekt nauczania na odległość, Polski Internet Optyczny: Technologie, usługi i aplikacje: PIONIER 2002. Materiały z konferencji, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, Poznań 2002.

  PUBLIKACJE ZAGRANICZNE
  Publikacje książkowe:
  1. Cross Border Virtual Enterpreneurship, Van Drop C.A. (Eds.), EADTU 2009 (współautor)
  2. Stimulatiing Employability through Cross Sector Virtual Mobility, Van Drop C.A. (Eds.), EADTU 2008 (współautor)

  Publikacje naukowe:
  1. Cornelis Adrianus van Dorp, A. Herrero de Egana Espinosa de los Monteros, Maria Kocsis Baán, Edit Lukács, Magdalena Jasińska, Andrzej Wodecki, Raimondo Sepe: Cross Border Virtual Entrepreneurship: Design of Flexible Entrepreneurship Courses for Versatile Student Delivery, International Journal Of Business Research And Management (IJBRM), 2011 (w trakcie realizacji).
  2. Andrzej Wodecki, Rafał Moczadło: University in Second Life – the Experiment’s Results, w: “Dialogue and Universalism”, no. 1-2(187-188), 2009
  3. Andrzej Wodecki, Why e-learning at university? Dialog and Universalism, nr 3-4/2006, Warszawa 2006.

  Doniesienia konferencyjne:
  1. Andrzej Wodecki, Where Your next-big-ideas will come from? Learn from hackers, International Conference On-line Educa, Berlin 2011
  2. Andrzej Wodecki, Magdalena Jasińska, Raimondo Sepe, Dario Assante, The best practices in designing university-external world organizational interfaces, EADTU Annual Conference 2011, Anadolou University, Turkey
  3. Magdalena Jasińska, Andrzej Wodecki: Inspiring Children to Learn Science with Web 2.0 and Multimedia, Conference Proceedings EDUCA, Berlin 2009
  4. Andrzej Wodecki, Social media in e-learning and Communities of Practice, Konferencja Student Mobility and ICT: Dimensions of transition, Amsterdam 2009
  5. Andrzej Wodecki, Measuring IC of Universities, Konferencja The fifth World Conference on Intellectual Capital for Communities, Paryż 2009
  6. Andrzej Wodecki, Virtual internships: theoretical model supporting students in the optimal choice, EADTU’s 20th Anniversary Conference, Lisbon 2007
  7. Andrzej Wodecki, Intellectual Capital of Lublin Region – Motivation, Methodology, Results and Prospects for Future, Konferencja The Second World Conference on Intellectual Capital for Communities, Paryż 2006
  8. Andrzej Wodecki, National policy of e-learning in Higher Education in Poland: opportunities, threads, present day, future perspectives, Conference Proceedings „Open Universities: National Models for A European Model”, Telematica Guglielmo Marconi, University, Rome 2006.
  9. Andrzej Wodecki, Adam Chmielewski, Intellectual Capital Measurement of the region versus Knowledge City strategy: the experience of Lublin (Poland), Materiały konferencji: e-learning Regions and Cities 2005, ElearnAccredit, Oxford 2005 .
  10. Andrzej Wodecki, E-learning in Poland – experiences of the Polish Virtual University, EADTU International Conference, Maastricht 2004
  11. Adam Chmielewski i Andrzej Wodecki Need for blended: experiences in implementation of e-learning in higher education, Conference Proceedings ONLINE EDUCA, Berlin 2004.
  12. Adam Chmielewski i Andrzej Wodecki, Polish Virtual University – a short presentation Conference Proceedings „Open Universities: National Models for A European Model”, Universita Telematica Guglielmo Marconi. Rome 2004.
  13. Adam Chmielewski i Andrzej Wodecki Experiences in Controlling the Quality of e-learning Process, Conference Proceedings ONLINE EDUCA, Berlin 2003.
  14. Adam Chmielewski, Andrzej Wodecki, Wojciech Zieliński, Polish Virtual University. A case study on e-learning in Poland, Conference Proceedings 6th International Conference on Business Information Systems BIS Colorado Springs, Colorado Springs, 2003.

mgr Konrad Zawodziński

Absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim oraz absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i współautor tekstów poświęconych problematyce rozwoju regionalnego i lokalizacji działalności gospodarczej wydanych nakładem m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Politechniki Łódzkiej i Szkoły Głównej Handlowej; aktywny działacz studenckiego ruchu naukowego, uczestnik licznych projektów badawczych i konferencji; zdobywca nagród i stypendiów, m.in. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w roku akademickim 2010/2011), stypendium Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (w bieżącym roku akademickim), dwóch pierwszych nagród na Forum Młodych Menedżerów na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej (maj 2010): za najlepszy nadesłany materiał (nagroda recenzentów) oraz najlepszą prezentację (nagroda publiczności); od niedawna zawodowo związany z działem nieruchomości jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce; wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. staż w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA w Warszawie

mgr Mariusz Czernecki

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doktorant SGH. Od 2011 współpracownik Instytutu Przedsiębiorstwa w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Obecny przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych, działającego przy Instytucie Przedsiębiorstwa. Zainteresowania naukowe dotyczą ilościowego podejścia do analiz regionalnych z wykorzystaniem metod statystycznych, w tym sieci neuronowych.

Hanna Ambroży

Samodzielna księgowa

Jacek Nadolny

Kierownik zespołu ds. projektów informatycznych. Specjalizuje się w projektowaniu stron w oparciu o system CMS Joomla dla firm i instytucji publicznych.
Prowadzi na co dzień stronę o CMS Joomla

Maciej Boncławek

Od 2010 roku student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od pierwszych miesięcy studiów członek Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych przy Instytucie Przedsiębiorstwa SGH. Od 2012 roku przewodniczący wyżej wymienionego koła naukowego. Koordynator (2012) i jeden z głównych wykonawców badania i raportu „Gmina na 5!” w latach 2012, 2011, 2010.

Piotr Piekarzewski

Dyrektor zarządzający